preloader

Regulamin Programu Motywacyjnego Dla Instalatorów

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym „Caius wspiera profesjonalistów – edycja II”, zwanym dalej „Programem”.
 2. Organizatorem Programu jest Immergas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 93-231, ul. Dostawczej 3a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000088187, kapitał zakładowy w wysokości 400.000,00 zł, NIP 729-17-67-482, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Organizatorowi przysługują wyłączne prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Programu oraz nazwy.
 4. Program rozpoczyna się dnia 11.03.2016 i trwa do odwołania.
 5. Celem Programu jest promocja i zwiększenie sprzedaży produktów objętych Programem.
 6. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Zamierzeniem Organizatora i celem Programu jest promocja Produktów Organizatora, nie zaś utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo Produktom Promocyjnym.

 

§ 2 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Uczestnik (Instalator) - osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca zarejestrowaną na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa działalność gospodarczą w zakresie instalacji urządzeń grzewczych, która posiada akredytację Organizatora do udziału w Programie. Uczestnik traci prawo do udziału w Programie mając podpisaną z Organizatorem umowę o stałej współpracy handlowej, na określonych odrębnie zasadach. Uczestnikami w programie nie mogą być pracownicy Organizatora.
 2. Partner Programu Caius – punkt sprzedaży Produktów Promocyjnych posiadający akredytację Organizatora.  
 3. Produkt Promocyjny – produkt zakupiony u Partnera Programu Caius, za zakup którego wypłacana jest Uczestnikowi nagroda, pod warunkiem spełnienia wszystkich zasad Programu objętych niniejszym Regulaminem. Lista Produktów Promocyjnych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Formularz - formularz służący do zgłoszenia się Uczestnika do Programu, dostępny na stronie internetowej Programu.
 5. Zgłoszenie - zarejestrowanie się na stronie internetowej Programu dostępnej pod adresem www.caius.pl poprzez podanie wszystkich danych wymaganych w Formularzu oraz zaakceptowanie Regulaminu. W wyniku Zgłoszenia uczestnikowi zakładane jest Konto Uczestnika.
 6. Rejestracja – zarejestrowanie na stronie internetowej Programu Produktu Promocyjnego przez Uczestnika.
 7. Konto Uczestnika – indywidualne konto na stronie internetowej Programu.
 8. Karta Premiowa – Karta Premiowa typu VISA Electron wydawana Uczestnikom Programu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na którą przekazywana jest Nagroda. Wzór karty stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, a zasady korzystania z karty określa Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 9. Nagroda – świadczenie pieniężne lub rzeczowe zgodne z Załącznikiem nr 1 przyznawane Uczestnikom Programu na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Zasilenie – przekazanie na Kartę Premiową Nagrody za udział w Programie zgodnie z warunkami opisanymi niniejszym Regulaminem.

 

§ 3  ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W Programie biorą udział Produkty Promocyjne zakupione przez Instalatora (Uczestnika) po 01.01.2016r.
 2. Uczestnik przystępując do Programu zobowiązuje się do wykonywania wszelkich instalacji Produktu Promocyjnego z należytą starannością oraz przestrzegania wszelkich zaleceń technicznych Organizatora.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest łączne spełnienie poniższych warunków:

3.1. Zgłoszenie się do Programu na stronie internetowej www.caius.pl i zaakceptowanie Regulaminu Programu. W przypadku, gdy Uczestnik posiada Konto Uczestnika aktywowane w poprzedniej edycji Programu, warunkiem koniecznym udziału w programie jest akceptacja zasad niniejszego regulaminu.

3.2. Uzyskanie akredytacji do udziału w Programie przez Organizatora. Organizator zobowiązuje się do weryfikacji zgłoszenia Instalatora do Programu w terminie 7 dni od jego otrzymania. W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Instalator otrzymuje akredytację do udziału w Programie, co skutkuje uaktywnieniem konta Uczestnika na stronie www.caius.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Programie w przypadku braku uzyskania akredytacji oraz bez podania przyczyny. 

3.3. Zakup Produktu Promocyjnego przez Uczestnika w okresie trwania Programu u Partnera Programu Caius.

3.4. Zainstalowanie Produktu Promocyjnego u użytkownika końcowego zgodnie z zasadami i warunkami instalacji Produktów Promocyjnych opisanymi w dokumentacji technicznej, instrukcji montażu, bezpiecznej eksploatacji oraz zgodnie  z obowiązującymi przepisami na terenie RP.

3.5.     Dokonanie prawidłowej i zgodnej z prawdą rejestracji Produktu Promocyjnego na stronie www.caius.pl

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie w przypadku niedotrzymania warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności podawania nieprawdy przy Rejestracji Produktu Promocyjnego. Wykluczenie skutkuje natychmiastowym usunięciem konta Uczestnika ze strony internetowej Organizatora. W takiej sytuacji Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestnika o wykluczeniu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość cofnięcia udzielonej Uczestnikowi akredytacji do udziału w Programie bez podania przyczyny. Cofnięcie akredytacji skutkuje natychmiastowym usunięciem konta Uczestnika ze strony internetowej Organizatora. W takiej sytuacji Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestnika o wykluczeniu.

 

§ 4  WARUNKI PROGRAMU

 1. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik w terminie 30 dni od daty instalacji, a nie później niż 60 dni od daty zakupu Produktu Promocyjnego, dokona Rejestracji produktu na stronie www.caius.pl.
 2. Prawidłowa rejestracja oznacza podanie przez Uczestnika wszystkich poniższych danych:

2.1.     Nazwa firmy Uczestnika

2.2.     Numer NIP działalności gospodarczej Uczestnika

2.3.     Numer seryjny Produktu Promocyjnego

2.4.     Data zakupu

2.5.     Numer faktury zakupu

2.6.     Miejsce zakupu (NIP Partnera Programu Caius)

2.7.     Data instalacji Produktu Promocyjnego

2.8.     Miejsce instalacji Produktu Promocyjnego (ulica, nr domu, kod, miasto)

3. Uczestnik potwierdza prawidłowość i prawdziwość informacji podanych podczas rejestracji Produktu Promocyjnego. 

4. Każdy Produkt Promocyjny posiada unikatowy numer seryjny, który może brać udział w Programie tylko jeden raz.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia wybranych Produktów Promocyjnych/numerów seryjnych z Programu.

6. W terminie do 30 dni po zakończeniu miesiąca, w którym dokonano pierwszej Rejestracji Produktu Promocyjnego, Uczestnik otrzyma Kartę Premiową przesłaną na adres korespondencyjny wskazany podczas Zgłoszenia.

7. Organizator przyzna Uczestnikowi z tytułu uczestnictwa w Programie Nagrodę wybraną przez Uczestnika podczas rejestracji Produktu Promocyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 1. Uczestnik nie ma możliwości zmiany uprzednio wybranej przez siebie Nagrody.

8. Wydanie Nagrody nastąpi w terminie do 30 dni po zakończeniu miesiąca, w którym dokonano Rejestracji Produktu Promocyjnego. Wydanie Nagrody może być wstrzymane przez Organizatora w razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości rejestracji.

9. Stan konta Karty Uczestnik może sprawdzić za pośrednictwem bankomatu posiadającego taką funkcję. Koszt usługi ponosi Uczestnik zgodnie z tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

10. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania oryginału dowodu zakupu Produktu Promocyjnego w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu roku, w którym dokonano wypłaty Nagrody.

11. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego wypłacona Nagroda stanowi dla Uczestnika przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu w ramach tej działalności.

12. W celu weryfikacji prawa do Nagrody Organizator może zażądać od Uczestnika przedstawienia:

12.1.   kopii dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (faktura VAT)

12.2.   dokumentów potwierdzających instalację Produktu Promocyjnego.

Uczestnik ma obowiązek w terminie 14 dni od otrzymania wezwania dostarczyć wymagane dokumenty. Po tym terminie Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. Organizator ma również prawo dokonania weryfikacji prawdziwości zgłoszonej instalacji Produktu Promocyjnego bezpośrednio u użytkownika końcowego.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty nagrody w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w informacjach podanych przez Uczestnika podczas rejestracji.

14. W przypadku, gdy kontrola prawidłowości dokumentów otrzymanych od Uczestnika wykaże, że podane w rejestracji informacje nie są zgodne z rzeczywistością, lub gdy dokonana u Klienta weryfikacja instalacji Produktu Promocyjnego zakończy się negatywnie, nagroda za takie rejestracje nie należy się Uczestnikowi.

15. Uczestnik Programu traci prawo do otrzymania Nagrody jeżeli:

15.1.       nie dokona rejestracji na stronie www.caius.pl w terminie 30 dni od daty instalacji i 60 dni od daty zakupu Produktu Promocyjnego;

15.2.       dane podane podczas rejestracji Produktu Promocyjnego będą niepełne lub niezgodnie z prawdą;

15.3.       przedstawiony na żądanie Organizatora dowód zakupu Produktu Promocyjnego będzie fałszywy lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie;

15.4.       data zakupu Produktu Promocyjnego na dowodzie zakupu nie będzie zgodna z okresem trwania Programu;

15.5.       nr seryjny Produktu Promocyjnego będzie błędny lub będzie to numer, który wziął już udział w Programie i/lub wpoprzednich jego edycjach;

15.6.       produkt nie będzie Produktem Promocyjnym;

15.7.       instalacja Produktu Promocyjnego zostanie dokonana niezgodnie z zasadami i warunkami instalacji Produktów Promocyjnych opisanymi w dokumentacji technicznej, instrukcji montażu, bezpiecznej eksploatacji oraz niezgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie RP.

16. W przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu, w tym naruszeń opisanych w pkt. 15 niniejszego paragrafu, Organizator ma prawo wezwać Uczestnika do zwrotu wypłaconej Nagrody i/lub zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 10 000 pln netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie. Zwrot nagrody i kara płatne będą w terminie wskazanym przez Organizatora w pisemnym wezwaniu. W przypadku gdyby szkoda Organizatora przekraczała wysokość kar umownych Organizator ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

 

§5   ZASADY UŻYTKOWANIA KARTY

 1. Karta Premiowa identyfikuje wydawcę i upoważnionego użytkownika oraz uprawnia do wypłaty gotówki i dokonywania zapłaty. Karta Premiowa pozostaje własnością jej wydawcy, zgodnie z art. 17 ustawy z dn. 12.09.2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385 ze zm.).
 2. Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Użytkowania Karty Premiowej stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Karty.
 4. W przypadku zgubienia, kradzieży lub innej utraty posiadania Karty Premiowej oraz w razie ujawnienia danych Karty osobie nieuprawnionej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie dzwoniąc na numer +48 603 88 48 08 lub mailowo na adres caius@caius.pl celem jej zastrzeżenia.
 5. Koszt związany z wydaniem nowej karty oraz przeksięgowaniem na nią środków ponosi Uczestnik zgodnie z tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
 6. Organizator informuje, iż Karta na okaziciela jest produktem obarczonym ryzykiem wykorzystania jej do działań przestępczych, jako anonimowy instrument umożliwiający realizację nielegalnych dochodów i w związku z tym nie powinna być przekazywana osobom nieuprawnionym.

§ 6  REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu mogą być składane przez Uczestnika w formie pisemnej, nie później niż 14 dni od daty wystąpienia niezgodności, listem poleconym na adres siedziby Organizatora w okresie trwania Programu oraz w okresie 30 dni po zakończeniu trwania Programu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz opis podstaw reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem błędnych danych przez Uczestnika, ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Programie.

 

§ 7  OCHRONA DANYCH OSBOWYCH

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator oświadcza, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Immergas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-231), przy ul. Dostawczej 3a, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem 0000088187.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika prowadzone będzie wyłącznie w celu realizacji niniejszego Programu.
 3. Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed umyślną manipulacją, utratą lub nieupoważnionym dostępem. Zastosowane środki bezpieczeństwa wykorzystują najnowsze rozwiązania techniczne.
 4. Organizator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Uczestników  innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 5. Uczestnik  ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także żądać ich usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Organizatora.

 

§ 7  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu i jest wiążący dla Organizatora i Uczestników.
 2. Biorąc udział w Programie Uczestnik potwierdza, ze zapoznał się z treścią Regulaminu oraz wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian warunków Programu i Regulaminu bez podania przyczyn. O każdej zmianie powiadomi Uczestnika z 7-dniowym wyprzedzeniem za pomocą strony internetowej www.caius.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończeniu Programu informując o tym Uczestnika z 7-dniowym wyprzedzeniem za pomocą poczty e-mail i/lub sms.
 5. Program nie łączy się z innymi promocjami, ofertami specjalnymi realizowanymi przez Organizatora.
 6. Każda ze stron będzie niezwłocznie informowała drugą stronę o zmianach siedziby oraz adresu korespondencyjnego. Do chwili powiadomienia o zmianie adresu korespondencyjnego strony uznają za skuteczne wszelki pisma przesłane na adres Uczestnika podany w Zgłoszeniu. Zapis ten dotyczy również numeru telefonu i adresu e-mail.
 7. Strony postanawiają, że jakiekolwiek spory powstałe na gruncie ustaleń niniejszego Regulaminu załatwiane będą polubownie.
 8. Jakiekolwiek spory odnoszące się do obowiązku zapłaty, a wynikające z niniejszego Regulaminu, będą załatwiane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
 9. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 10. Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Programu.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Lista załączników stanowiących część Regulaminu:

 

LISTA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH WRAZ Z NAGRODAMI

KOD I NAZWA PRODUKTU

Premia PLN

lub

Nagroda do wyboru

lub

Kurtka Windstopper

3.022109 - VICTRIX X 24 2 I

190

- Spodnie Service

- Krótkie spodnie Service

- Kamizelka Service

- Kurtka Service

Za instalację i rejestrację 4 dowolnych kotłów kondensacyjnych biorących udział w programie Caius Wspiera Profesjonalistów otrzymasz nowoczesną i niezawodną w  kurtkę

3.025780 - VICTRIX EXA 24 X 1 ERP

190

3.025779 - VICTRIX EXA 32 1 ERP

190

3.022108 - VICTRIX 26 2 I

220

3.025778 - VICTRIX EXA 28 1 ERP

220

3.024725 - VICTRIX  20 X TT 1 E

190

3.025640 - VICTRIX 20 X TT 2 ERP

190

3.024724 - VICTRIX 24 TT 1 E

200

3.025639 - VICTRIX 24 TT 2 ERP

200

3.025638 - VICTRIX 12 X TT 2 ERP

190

3.024882 - VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP

200

3.024883 - VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP

200

3.024884 - VICTRIX MAIOR 35 X TT 1 ERP

200

3.020319 - VICTRIX ZEUS 26 I

200

3.027370 - VICTRIX TERA  28 1

150

3.027373 - VICTRIX TERA 24 PLUS

150

KOD I NAZWA PRODUKTU

Premia PLN

Nagroda do wyboru

3.025505 - VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP

250

- Kurtka Softshell Profile

- Spodnie AllroundWork

- Spodnie Rip-Stop

- Bluza Logo

- Spodnie Service

- Kamizelka Service

- Kurtka Service

3.025506 - VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP

250

KOD I NAZWA PRODUKTU

Premia PLN

Nagroda do wyboru

3.025458 - VICTRIX ZEUS 26 2 ERP

350

- komplet I
(spodnie i kurtka Service)

- komplet II
(spodnie i kamizelka Service)

- Komplet III
(długie i krótkie spodnie Service)

- Kurtka Softshell Profile

- Spodnie AllroundWork

- Spodnie Rip-Stop

- Bluza Logo

3.025455 - VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 2 ERP

400

3.025456 - VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 2 ERP

375

3.025492 - HERCULES CONDENSING 26 3 ERP

375

3.025493 - HERCULES CONDENSING 32 3 ERP

375

3.025494 - HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ERP

375

3.025496 - HERCULES SOLAR 26 2 ERP

375

 

TABELA OPŁAT I PROWIZJI 

 

Poniższe opłaty obciążają kartę Uczestnika.

 

DOKONANIE TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWEJ

Bez opłat

SPRAWDZENIE SALDA KARTY TELEFONICZNIE W CENTRUM OBSŁUGI KART

Bez opłat

ZASTRZEŻENIE KARTY

Bez opłat

WYDANIE NOWEJ KARTY W PRZYPADKU ZGUBIENIA/KRADZIEŻY

25 ZŁ

WYPŁATA GOTÓWKI W DOWOLNYM BANKOMACIE NA TERYTORIUM RP

5 ZŁ